Каков е животот на самохрана мајка , за дискриминацијата, за децата со Дороти Пачкова од “Една може”

Дороти Пачкова е самохрана мајка.
Во оваа приказна таа ќе ни раскаже за многу примери на самохрани мајки и нивните проблеми, за формирањето на невладината организација ,,Една може”,
за животот како самохран родител, за начините на борба и надминување на проблемите, за бесконечната љубов, за Законот за семејство кој е во подготовка..

Dorothy Pachkova is a single mother.
In this story she will tell us about many examples of single mothers and their problems, about the formation of the NGO One Can,
about life as a single parent, about the ways of struggle and overcoming problems, about infinite love, about the Law for a family that is under preparation …

Dorothy Pachkova është një nënë e vetme.
Në këtë histori ajo do të na tregojë për shumë shembuj të nënave të vetme dhe problemet e tyre, rreth formimit të OJQ One Can,
për jetën si një prind i vetëm, për mënyrat e luftës dhe tejkalimin e problemeve, për dashurinë e pafund, për Ligjin për një familje që është në përgatitje …

Total
0
Shares
Поврзани објави