Кристина Арнаудова Петровски: Најхумани се оние кои немаат најмногу

Секој на овој свет заслужува да биде среќен- ќе ви рече Кристина Арнаудова Петровски, претседател на Проект Среќа. Веќе четири години Проект Среќа ги прави среќни децата во социјален ризик. ,, Јахтите, куќите, становите, хотелите и парите не можеме да ги однесеме со нас кога веќе ќе не нема, по ништо материјално нема да не паметат, ќе не паметат само по делата..Тогаш ајде да бидеме добри луѓе!- додава Арнаудова Петровски

Everyone in this world deserves to be happy – Kristina Arnaudova Petrovski, president of Project Happiness, will tell you. For four years, Project Happiness makes happy children at social risk. “We can not take yachts, houses, apartments, hotels and money with us when they are gone, they will not remember anything material after all, they will remember us only after their deeds … Then let’s be good people!” аdded Arnaudovа Petrovski

Të gjithë në këtë botë meritojnë të jenë të lumtur – Kristina Arnaudova Petrovski, presidente e Lumturia e Projektit, do t’jua tregojë. Për katër vjet, Lumturia e Projektit i bën fëmijët e lumtur në rrezik social. “Ne nuk mund të marrim me vete jahte, shtëpi, apartamente, hotele dhe para, kur ata janë të zhdukur, ata nuk do të kujtojnë ndonjë material material në fund të fundit, do të na kujtojnë vetëm pas veprave të tyre … Pastaj le të jemi njerëz të mirë!” Arnaudov Petrovski

Total
0
Shares
Поврзани објави