„Ромаверитас“ донираше 20 таблети за средношколци Роми во Берово (“Romaveritas” dhuroi 20 tabletë për nxënësit romë të shkollave të mesme në Berovë)

На ученици Роми во гимназијата „Ацо Русковски“ во Берово им се доделени таблети за да имаат подобри услови за учење во 2020/2021 година, информираше директорот Сашко Корчовски. „Во соработка со локалната самоуправа, денеска на учениците им беа доделени 20 таблети од претставник од здружението „Ромаверзитас“.

За учениците оваа поддршка ќе значи многу за подобра онлајн-настава. Им посакувам голем успех и постигнување големи резултати во образовниот процес“, рече Корчовски. Здружението „Ромаверзитас“ им нуди поддршка на ученици и студенти Роми во повеќе области, а овојпат е одлучено да им бидат доделени таблети на сите ученици од прва до четврта година во средното училиште во Берово, за да можат да ја следат наставата во новата учебна година.

Од здружението соопштија дека за таблетите ќе биде потпишан реверс на една година и потоа таблетите уредно ќе треба да бидат вратени за да може да ги користат други ученици. Во пресрет на учебната година, здружението ќе донира вкупно 210 таблети на ученици Роми во целата држава.

Nxënësve të gjimnazit “Aco Ruskovski”, në Berovë u ndanë tablet për të pasur kushte më të mira për mësin në vitin 2020/2021, informon drejtori Sashko Korçovski. 

“Në bashkëpunim me pushtetin lokal, sot nxënësve ju ndajnë 20 tabletë nga përfaqësues të shoqatës “Romaveritas”. Për nxënësit kjo mbështetje do të thotë shumë për mësim më të mirë online. U dëshirojmë sukses të madhë dhe arritje të rezultateve të mira në procesin e arsimit”, tha Korçovski. 

Shoqata “Romaveritas” ofron ndihmë për nxënësit dhe studentët romë në më shumë sfera, ndërsa kësaj here është vendosur t’u ndahen tabletë për të gjithë nxënësit prej klasës së parë deri në klasën e katërt në shkollën e mesme në Berovë, që të mund të ndjekin mësimin në vitin e ri shkollor.

Nga shoqata kumtuan se për tabletët do të nënshkruhen vërtetime për një vit dhe pastaj tabletët në gjendje të mirë duhuet të kthehen për të mundur të përdoren prej nxënësve tjerë. Para fillimit të vitit të ri shkollor, shoqata do të dhurojë gjithsej 210 tebletë për nxënësët romë në mbarë vendin.

Р.Д.

Total
0
Shares

USJE
Поврзани објави