За државата треба да си слеп глув или неподвижен да ти даде малку помош, јас сум мал и немам право !

Приказната за Раде ја започнува неговата братучетка но неговот немирен дух и желба да се избори со проблемите само по неколку минути разговор го тераат човек да застане и внимателно да го сослуша. Препознатлив е во градот со своето моторче специјално направено за него оти е со мал раст, но државата не му дала ништо бидејќи може да се движи и да работи иако телото сепак не му дозволува да работи било што. Разочаран е и од групите односно друштвата на лица со инвалидидтет од каде бара нешто што никогаш не го добил , барем еднаш да оди на бања. Спек слушнете ја приказната во продолжение…

The story of Rade starts his cousin, but his restless spirit and the desire to tackle the problems only after a few minutes of talk make a person stand up and listen carefully. He is remarkable in the city with his motorcycle specially made for him because he is of little growth, but the state has not given him anything because he can move and work even though the body does not allow him to do anything. He is also disappointed with the groups, that is, the companies of people with disabilities, from where he is seeking something he has never received, at least once to go to the medical bathroom. Listen to the story …..

Historia e Rades fillon kushëririn e tij, por shpirti i tij i shqetësuar dhe dëshira për të zgjidhur problemet vetëm pas disa minutash bisedash e bëjnë një person të ngrihet dhe të dëgjojë me kujdes. Ai është i shquar në qytet me motorin e tij të bërë posaçërisht për të, sepse ai është me pak rritje, por shteti nuk i ka dhënë atij asgjë, sepse ai mund të lëvizë dhe të punojë edhe pse trupi nuk i lejon të bëjë asgjë. Ai është i zhgënjyer me grupet, dmth. Kompanitë e personave me aftësi të kufizuara, nga ku dëshiron diçka që ai kurrë nuk ka marrë, të paktën një herë për të shkuar në një dush mjekësor. Dëgjoni historinë …..

Total
0
Shares
Поврзани објави