Политика за заштита на свиркачи

Порталот Досие.мк ги следи сите правила, прописи и стандарди за онлајн медиуми, етички стандарди и ги почитува одребите предвидени во Законот за заштита на свиркачи. Досие.мк ги охрабрува и заштитува своите вработени кој гласно говорат кога се среќаваат со неетичко и нелегално однесување на работното место. Ова вклучува:

  • Сметководство, внатрешни сметководствени контроли или ревизии
  • Перење на пари или финансирање тероризам
  • Злоупотреба на пазарот
  • Трговска измама
  • Прекршување на доверливоста или приватноста на клиентот
  • Кражба
  • Измама
  • Поткуп или корупција
  • Прекршувања на какви било други закони, регулативи или политики на ИНГ политики

Вработените можат да ги користат свиркачките канали на Досие.мк за да покажат загриженост (исто така анонимно) и без страв од одмазда. Го алармира раководството за потенцијални кривични дела или други сомнителни малверзации и помага да се преземат соодветни мерки за решавање на ситуацијата.

Ние водиме најголема грижа да го заштитиме идентитетот на свиркачите и доверливоста на ваквиот извештај, во границите дефинирани со важечките закони и регулативи во нашата држава.

Политиката се однесува на сите вработени во Досие.мк и на вработените во деловните активности под контрола на управување со Досие.мк.