За нас

Порталот Dosie.mk е сопственост на компанијата за продукција и маркетинг „Јустиција“ ЛТД ДООЕЛ, увоз извоз Скопје. Мисијата на порталот е да дејствува магазински односно да издвојува вести од јавен интерес, забавна содржина , видео продукти, маркетинг материјали.

Точното информирање , наведување на изворот на информација, максимално избегнување на сугестивни или измамнички наслови на текстови, заштита на лични податоци, проверка на факти , сопствени стории со очекуван социјален и општествен импакт – Вашата страна на вистината е основното мото на основачот на порталот.

Порталот е отворен за соработка со млади новинари кои сакаат да учат новинарство (известување истражување снимање продукација).