Жена живее во агонија, со отворена рана и мозочен удар ја лазат муви – хорор во Кумановската болница

Илинка Арсовска од село Пелинеце е 43 годишна жена кој во кумановската болница ја доживоува најтешката агонија во животот. Лежи со отворена рана, ја лазат муви,нечисти или со флеки чаршафи и нема кој да ја нахрани. Агонијата на оваа млада жена трае три месеци.

На 26 март добива мозочен удар од притисок над 200. Ја носат со такси во Клиника каде и прават операција. Од главата и е изваден хематом како последица од ударот. Но поради масивниот удар останува парализирана на десната страна на телото, а притисокот и понатаму и е висок. По препорака на Клиниката во Скопје жената наместо да се препрати на соодветна нега во болницата Козле или соодветна институција, во отпусното писмо пишува дека ќе се обезбеди превоз и ќе се смести во кумановската болница.

Таму наместо на интензивна  нега е во обична соба. Собата е без клима полна со муви , жената сама оти нема ни кој да се грижи за неа. Доаѓа по некој добронамерен човек што ја познава да и подаде јадење. Доаѓа и едниот син но и тој не може да помогне.

На кичмата од долгото лежење има отворена рана декубит кој не е соосдветно третиран и таа лежи врз него обидувајќи се малку настрана да се тргне поради силните болки! Сестрите носат храна но таа не може сама да се нахрани.

Да биде трагедијата поголема сопругот е со хендикеп, а од трите машки деца едното е со церебрална парализа. Живеат во сиромаштија и трошна куќа. Додека таа можела работела  сега нема никој кој токму нејзе може да и помогне. Плаче, зборува неразбирливо , тажи , но решение има само едно.

Медицинските лица, Министерството за здраство и Министерството за труд и социјала да се погрижат оваа жена да не живее во агонија , а и нејзините деца тоа да не го гледаат и преживуваат.

Се што ќе се случува со здравјето на Илинка е одговорност на болницата и сите институции кои мора за секој тежок пациент да му пружат најдобра нега, а не да го остават во соба со отворена рана и да го лазат муви.

 

Ilinka Arsovska from the village of Pelince is a 43-year-old woman who experiences the worst agony in her life in the Kumanovo hospital. She lies with an open wound, creeps flies, unclean or fleecy sheets, and has no one to feed. The agony of this young woman lasts for three months.

On March 26, he gets a stroke with a pressure of more than 200. With a taxi she is transported at the Clinic in Skopje where the doctors do surgery. From the head was removed hematoma as a consequence of the stroke. But due to the massive blow, it remains paralyzed on the right side of the body, and the pressure remains high. On recommendation of the Clinic in Skopje, the woman instead of referring to appropriate care at the Kozle Hospital or appropriate institution, says in the release letter that transport will be provided and placed in the Kumanovo hospital.

The room is without a air conditioner but full of flies; the woman herself does not have anyone to care for her. One son comes in, but he can not help either.

The spine of the long lying has an open wound deck that is not properly treated and she lies on it trying to a bit aside to go away because of the severe pains! The nurses carry food, but they can not feed themselves.

Being a tragedy is a bigger husband with a disability, and the three males are one with cerebral palsy. They live in poverty and a chubby house. While she could work now there is no one who can help her right now. Crying, talking incomprehensibly, sad, but the solution has only one.

The medical staff, the Ministry of Health and the Ministry of Labor and Social Affairs make sure that this woman does not live in agony, and her children do not see it and survive.

Everything that will happen to the health of Ilinka is the responsibility of the hospital and all institutions that must provide the best care for every difficult patient, and not leave it in a room with an open wound and climb flies.

 

 

Total
0
Shares

USJE
Поврзани објави