Бебето Амин не јаде повеќе брашно и зејтин хуманите луѓе го нахранија на ред се институциите!

Хуманоста на луѓето се покажа на дело за само неколку дена. Малиот Амин по сторијата на 21тв викендов доби но и предходно огромна хуманитарна помош од добрите луѓе. Институциите се уште ги нема . Ова бебе јадеше брашно и зејтин , но сега ќе пие млеко и ќе јаде бебешка храна подарок од големите хуманисти. Да потсетиме мајката на Амин што раскажуваше пред само една седмица.

Нејзиниот сопруг ги напуштил и заминал да живее надвор од земјата.

-Јас пораснав како сираче. Без татко бев сама 14 години. Ист живот има и малиот. Ист случај. Многу ми е жал за него. Јас уште како дете сум живеела под кирија, а сега и тој под кирија. Сѐ е лошо-рече Севдие.

Покрај сиромаштијата, Севдие и Амин се и болни. Мајката има висок притисок и вели дека честопати се случува да се онесвести, а пак малиот Амин треба да прави две операции.

-Освен бронхитис има и брух, а проблем има и со гениталниот орган. Лекарите ми рекоа дека откако ќе наполни 6 месеци треба да му се направат две операции-изјави Севдие.

Севдие веќе два месеци не ја платила киријата, а ниту сметките за вода и струја. Мајката и синот имаат потреба од храна, облека и да имаат сопствена соба. Испраќаат порака до оние кои се во можност да им помогнат:

-Сакам да има подобар живот. Сакам да има куќа. Да знам дека никогаш нема да се мачи околу киријата. Не сакам да има живот како мојот-вели Севдие.

СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ:

SEVDIJE SELJMANI

IBAN: MK07210501683163061

BANK NAME: NLB BANKA AD SKOPJE

SWIFT: TUTNMK22

Телефон: 072623193

 

Humans have been shown to work in just a few days. The little Amin, after a rally on the 21st weekend, received an enormous humanitarian aid from the good people. Institutions are still missing. This baby ate flour and oil, but now she will drink milk and eat a baby food gift from great humanists. Let’s remind the mother of Amin what she was telling just a week ago.

Her husband left them and left to live outside the country.

-I grew up like an orphan. Without a father, I was only 14 years old. There is the same life in the same life. Same case. I’m very sorry for him. As a child, I lived in rent, and now he is renting. Everything is bad, said Sevdije.

Besides poverty, Sevdije and Amen are sick. The mother has high blood pressure and says that it often happens that she faints, and the little Amin needs two surgeries.

– Apart from bronchitis, there is a bough, and there is a problem with the genital organ. The doctors told me that after six months, two operations should be made to him, “said Sevdiye.

Sevvie has not paid the rent, nor the water and electricity bills for two months. Mother and son need food, clothes and have their own room. Send a message to those who are able to help them:

-I want to have a better life. I want to have a house. I know that she will never bother about renting. I do not want to have a life like mine, “says Sevdie.

DONATION ACCOUNT:

SEVDI SELJMANI

IBAN: MK07210501683163061

BANK NAME: NLB BANKA AD SKOPJE

SWIFT: TUTNMK22

Phone: 072623193

Total
0
Shares
Поврзани објави