Еден од условите да се реши прашањето за инфраструктура и домување во ромските населби во 12 општини е донесување на ДУП-ови (Njëra ndër kushtet për zgjidhjen e çështjes së infrastrukturës dhe të banimit në lagjet rome në 12 komuna është miratimi i Planeve detale urbanistike)

Каде завршува асфалтот, започнува ромска населба – без ДУП-ови населените места ќе останат без основна инфраструктура 

Познатата индустриска улица „29 ноември“ и улицата 146 се населбите населени од ромско население во градот Тетово, посочува Ферди Исмаили од „Сонце“. Но, укажува и дека жителите на овие места и претходно се соочувале со инфраструктурни проблеми – вода, канализација и струја, но и пристап до здравство, образование и вработување.

-Во изминатиот период се делеа храна и хигиенски пакети, а се носи и цистерна вода од општина Тетово. Но, тоа се привремени решенија. Општината го препознва проблемот и интервенира, но поради самата ситуација на избори и пандемија, договорено е дека од септември ќе почнат со трајно решавање на проблемот, вели Исмаили.

На терен, на индустриската улица живеат околу 40 семејства. За да добијат основни услови за живот, „Сонце“ доделила мали грантови до 10.000 евра со кои ќе ја кофинансираат општината за решавање на децениските проблеми во населбата. Од таму напоменуваат и дека општина Тетово во својот буџет одделила 10 милиони денари за инвестиции, па по изборите се очекува да се отпочне со решавање на проблемите.

Во втората населба, улицата 146, објаснува Исмаили луѓето користат вода од самиот базен кој што се наоѓа во близина, добивајќи вода преку пупми, која не е хигиенска за пиење.     

– Каде завршува асфалтот, започнува ромската населба. Генерално, во сите 12 општини каде сме застапени, градоначалниците велат дека тие населби се надвор од деталните урбанистички планови. Но, тоа се населби стари 40 години кои никој не ги гледа. Државата одвојува до 20 милиони денари годишно, но, тоа се малку пари за да се решат овие горливи проблеми во сите општини. Општините, пак, имаат лимитиран буџет за решавање вакви инфраструктурни проблеми, битна е политичката волја на државата, за да немаме вакви населби.  И сега сме во време на пандемија, но од вакви населби можат да се шират разни заразни болести каде најголеми жртви се дечињата, вели Исмаили.  

Тој вели дека самите општини со кои се во комуникација имаат желби, но не и финансиски капацитети, бидејќи голем дел од нив се и во долгови.

– Еден од условите да се реши прашањето за инфраструктура и домување во ромските населби во 12 општини е донесување на ДУП-ови. Се додека не се донесат ДУП-ови, а тоа треба Владата да го издигне на повисоко ниво, секогаш ќе имаме такви населби., заклучува Исмаили.

автор: Петар Клинчарски видео: Dosie.mk

——————————————————————————————————————–

Njëra ndër kushtet për zgjidhjen e çështjes së infrastrukturës dhe të banimit në lagjet rome në 12 komuna është miratimi i Planeve detale urbanistike.

Ku mbaron asfalti, nis lagja rome – pa PDU vendbanimet do të ngelin pa infrastrukturë elementare

Rruga e njohur industriale “29 Nëntori” dhe rruga 146 janë lagje të banuara me popullësi rome në qytetin e Tetovës, njofton Ferdi Ismaili prej “Sonce”. Por, shton se banorët e këtyre vendeve dhe më herët janë përballur me probleme të infrastrukturës – ujë, kanalizim dhe rrymë, por edhe qasje deri në shërbimet shëndetësore, arsim dhe punësim.

  • Gjatë përiudhës së kaluar janë ndarë ushqime dhe pako higjienike, ndërsa është sjellur edhe një  cisternë me ujë prej komunës së Tetovës. Por, këto janë zgjidhje të përkohshme. Komuna e njeh problemin dhe ndërhynë, por për shkak të vetë situatës me zgjedhjet dhe pandeminë, jemi marrë vesh që prej shtatorit do të nis zgjidhja e përhershme e problemit, thotë Ismaili.

Në teren, në rrugën industriale jetojnë rreth 40 familje. Për të pasur kushte elementare për jetë, “Sonc e” ka ndarë grante të vogla prej 10 mijë eurosh, ku do të bashkëfinansojë edhe komuna për zgjidhjen e problemit me dekada të lagjes. Prej atje thonë se komuna e Tetovës prej buxxhetit ka ndarë 10 milion denarë për investime, dhe pas zgjedhjeve pritet të nis zgjdhja e problemit.

Në lagjen e dytë, rruga 146, sqaron Ismaili, njerëzit përdorin ujin e bazenit që gjendet në afërsi, duke u furnizuar me ujë përmes pompave, i cili nuk është i pastër për pije.

  • Ku mbaron asfalti, nis lagja rome. Në përgjithësi, në të gjitha 12 komunat ku jemi të përfaqësuar, kryetarët e komunave thonë se lagjet janë jashtë planeve detale urbanistike. Por, ato janë lagje të vjetra 40 vjet, të cilat nuk i shikon askush. Shteti ndanë deri 20 milion denarë në vit, por, ato janë pak mjete për të zgjidhur këto probleme të mëdha në të gjitha komunat. Komunat, nga ana tjetër, kanë buxhete të kufizuara për zgjidhjen e këtyre problemeve të infrastrukturës, i rëndësishëm është vullneti politik në shtet, për të mos pasur lagje të ngjashme. Tani jemi në kohën e pandemisë, por prej këtyre lagjeve mund të përhapen sëmundje të ndryshme ngjitëse, ku viktima kryesore janë fëmijët”, thotë Ismaili.

Ai thotë se vetë komunat me të cilat komunikojnë kanë dëshirë, por jo edhe kapacitetet finansiare, sepse pjesa dërmuese e tyre janë në borxhe.

  • Njëri prej kushteve për të zgjidhur çështjen e infrastrukturës dhe të banimit në lagjet rome në 12 komuna është miratimi i plaeneve detale urbanistike,. Derisa nuk miratohen PDU, ndërsa këtë qeveria duhet të ngrit në një nivel më të lartë, gjithnjë do të kemi lagje të tilla”, përfundon Ismaili.

Autor, Petar Klinçarski

Video: Dosie.mk

Total
0
Shares

USJE
Поврзани објави
Повеќе

ХЕРА: Институциите на терен да им помогнат на Ромките да ги обезбедат документите за финансиска помош од државата (HERA: Institucionet në teren t‘u ndihmojnë romeve të sigurojnë dokumentat për ndihmë finansiare nga shteti)

Анализа на социо-економската и состојбата поврзана со репродуктивното здравје кај Ромките за време на ковид-19 Високи 67 %…