Видео: “Прв пат сама се исправив во креветот”, мајката која остана инвалид носејќи ги децата во градинка

https://www.facebook.com/100007813201277/videos/2311323932471358/?t=42

На видеото е Ирена Танчева од Ново Село која прв пат почна сама да исправа во кревет по добиена терапија со матични клетки. Собира донации и така успеа да ја добие првата но сега се потребни нови за втората терапија. За нејзината судбина досие.мк пишуваше неколку пати. Во продолжение репринт на текст во кој се опишани сите детали за судбината на оваа млада жена која се бори да може да продолжи со животот и наместо децата нејзе да ја гледаат таа нив да им помага во секојдневието.

——————————————————————————————————————-

Ирена Танчева од Ново Село останува инвалид неподвижна со две деца, едното во бременост го губи , поради собраќајка во која таа и децата се жртви во момент кога ги носи во градинка, но и поради затворени операциони сали вечерта на 27 април лани кога се случи големиот инцидент во Собранието на Република Македонија. За нејзината приказна и секојдневие веќе dosie.mk пишуваше но и социјалните медиуми ја пренесоа нејзината судбина да биде жртва на несовесен возач кој со автомобил ги удира неа и децата.

Но еден скандалозен детал открива и друга страна на вистината.

Поради тешката состојба Ирена во коматозна состојаба со итна медицинска помош ја испраќаат на Клиниките во Скопје . Таа има скршени вратни пршлени.  Но вратите на операционите сали се затворени и вечерта никој не се примал заради случувањата во Собрание и се давал приоритет само на претениците во случај да има тешко повредени.

Ирена е оперирана дури утредента. Поминува 21 ден во кома, 3 месеци во болница во Скопје два месеци во болница во Охрид. Денес е неподвижна и закована за кревет. Докторите и рекле дека ако била оперирана веднаш кога е донесена сега ќе беше на нозе. Бидејќи се чекало толку долго време за операција заради крварењето кое било во главата дошло до тешки последици.

Таа има 25 години е закована за кревет. Наместо таа да ги рани малите дечиња , тие ја ранат неа. Едното има 4 другото има шест години. Бидејќи некој мора да се грижи за неа сега е префлрена во домот на нејзините родители, но поради долгото користење катетер сега има нов проблем, а тоа е камења во бешика  и ќе мора да се оперира во Скопје.

Ирена постојано е на својот ФБ профил. Тоа и е контактот со светот, но и со хуманите луѓе кои ги моли за помош. Мора да оди на операција во Русија но пари нема. Моли да и се помогне. Остана инвалид во сообраќајка, пратениците имаа предност во опериационата сала, сега е оставена сама со децата, но нејзината храброст е поголема од се и е решена да издржи до крај се заради децата.

 

The video is Irena Tanceva from Novo Selo who first started to bed alone after receiving stem cell therapy. It collects donations and so managed to get it first, but now it takes new ones for the second therapy. For her fate she wrote several times. In continuation a text replay describing all the details of the fate of this young woman who is struggling to continue her life and instead of seeing her children to help them in everyday life.

————————————————– ————————————————– —————

Irena Tanceva from Novo Selo remains disabled with two children, she loses one in pregnancy because of a busy meeting in which she and the children are victims at the time when she was taken to a kindergarten, but also because of closed operative halls on the evening of 27 April last year when the great an incident in the Assembly of the Republic of Macedonia. For her story and everyday life, dosie.mk already wrote, but the social media carried her fate to be the victim of an inconsiderate driver who hit her and children with a car.

But one scandalous detail reveals the other side of the truth.

Due to the difficult situation, Irena sends her to the Clinics in Skopje in a coma state with emergency medical help. It has broken neck vertebrae. But the doors of the operating rooms were closed and no one was receiving the evening because of the events in the Assembly and gave priority only to the defenders in the event of serious injuries.

Irena was operated until the next day. It is 21 days in coma, 3 months in a hospital in Skopje for two months in a hospital in Ohrid. Today she is motionless and bedecked. The doctors said that if it was operated immediately when it was taken it would have been on its feet. Because waiting for such a long time for surgery because of the bleeding that was in the head had severe consequences.

She is 25 years old and is bedridden. Instead of hurting small children, they hurt her. The one has 4 other ones, it’s six years old. Since one has to take care of her, she is now transferred to her parents’ home, but because of the long use of the catheter, there is now a new problem, which is stones in the bladder and will have to operate in Skopje.

Irena is constantly on her FB account. That is the contact with the world, but also with the humane people who beg for help. You have to go to the operation in Russia but there is no money. Please help her. There was a disabled car, the MPs had an advantage in the operative hall, now left alone with the children, but her courage is bigger than everything and she is determined to endure for the sake of the children.

 

Videoja është Irena Tancheva Novo Selo të cilat për herë të parë filloi dokument i vetëm në shtrat pas marrjes së trajtimit me qelizat burimore. Mblidhni donacione dhe gjithashtu arriti të marrë i pari, por tani ka nevojë për terapi të re të dytë. Për fatin e saj ajo shkroi disa herë. Përveç kësaj Ribotim tekstin që përshkruan të gjitha detajet në lidhje me fatin e kësaj gruaje të re që lufton për të mund të lëvizin dhe në vend të fëmijëve të saj të parë ajo i ndihmon ata në jetën e përditshme.

————————————————– ————————————————– —————

Irena Tancheva Novo Selo bëhet i paaftë, i palëvizshëm me dy fëmijë, një në shtatzëni humb sobrakjajka e duhur në të cilën ajo dhe fëmijët janë viktima në momentin e sjell në kopshtin e fëmijëve, por edhe për shkak të dhomave të mbyllura operative në mbrëmjen e 27 prillit të vitit të kaluar, kur ajo ndodhi e madhe një incident në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Për historinë e saj dhe dosie.mk përditshme tashmë shkruar dhe media sociale realizuar fatin e saj të jetë një viktimë e shoferit shkujdesur se makina e goditi atë dhe fëmijët e saj.

Por një hollësi skandaloze zbulon anën tjetër të së vërtetës.

Për shkak të situatës së vështirë në Irena komë në një shtet ndihma emergjente mjekësore është dërguar në klinikat në Shkup. Ajo ka thyer rruaza të qafës. Por kthehet në operative dhomat janë të mbyllur dhe në mbrëmje askush nuk kishte marrë për shkak të ngjarjeve në parlament dhe prioritetit të dhënë në kërkesë vetëm në rast se është i plagosur rëndë.

Irena u operua deri të nesërmen. Kalon 21 ditë në koma për 3 muaj në një spital në Shkup dy muaj në spital në Ohër. Sot ajo është e palëvizshme dhe e shtangur. Mjekët thanë se nëse do të operohej menjëherë kur të merrej, do të kishte qenë në këmbë. Sepse duke pritur për një kohë kaq të gjatë për kirurgji për shkak të gjakderdhjes që ishte në kokë kishte pasoja të rënda.

Ajo është 25 vjeçe dhe është e shtruar. Në vend që të lëndojnë fëmijët e vegjël, ata e lëndojnë. Njëri ka 4 të tjerë, është gjashtë vjeç. Sepse dikush duhet të kujdeset për tani preflrena në shtëpinë e prindërve të saj, por për shkak të përdorimit të gjatë kateteri ka një problem të ri, dhe kjo është gurët e fshikëzës dhe ju duhet të operohet në Shkup.

Irena është vazhdimisht në llogarinë e saj FB. Ky është kontakti me botën, por edhe me njerëzit humanë që luten për ndihmë. Ju duhet të shkoni në operacion në Rusi, por nuk ka para. Ju lutemi ndihmoni. Qëndroi me aftësi të kufizuara në një aksident, deputetët kishte avantazhin në sallën operiacionata, tani lënë vetëm me fëmijët, por guximi i saj është më i madh se sa dhe është i vendosur të qëndrojë deri në fund për shkak të fëmijëve.

За помош на Ирена отворени се телефони и сметки

telekom 070143115
vip/one 143500
devizna smetka Irena Tanceva IBAN:MK07-320540027415089
SWIFT CODE: CECBMK22 CENTRAL COOPERATIVE BANK AD SKOPJE
ziro smetka 320500027414994 Irena Tanceva

Total
0
Shares
Поврзани објави
Повеќе

Директорката на кумановската болница експресно ја демантира видео сторијата – Жена живее во агонија, со отворена рана и мозочен удар ја лазат муви – хорор во Кумановската болница

По објавувањето на видео сторијата за Илинка Арсовска, пациент во болницата во Куманово попладнево писмо -демант испрати ВД…