Струјата е неопходна – не зборуваме за луксуз (Rryma është e domosdoshme -nu flasim për luks)

Мухамед Тоци, ЕВН мора да има разбирање за проблемот, Ромите не се ни први ни последни должници за неплатени сметки за струја. Струјата е неопходна. Не зборуваме за луксуз, зборуваме за основна потреба да имаш струја и вода, само така може колективно да се заштитиме. Ромите живеат работат и се движат и со другото население и претставуваат еднаква опасност. Ако сакаме да се заштитиме од ковид 19, мора ЕВН да има разбирање за ситуацијата во која се наоѓаме сите.

Muhamed Toci, EVN duhet të ketë mirëkuptim për problemin. Sepse, siç thotë ai, romët nuk janë borxhlinjtë fundit të faturave të papaguara të rrymës. “Rryma është e domosdoshme. Nu flasim për luks, flasim për nevojë elementare për të pasur rrymë dhe ujë, vetëm kështu mundemi bashkë të mbrohemi. Romët jetojnë, punojnë dhe lëvizin në pjesën tjetër të popullësisë dhe paraqesin rezik potencial. Nëse duam të mbrohemi nga Covid-19, duhet EVN të ketë mirëkuptim për situatën ku gjindemi të gjithë.

автор Петар Клинчарски видео Досие.мк

Total
0
Shares

USJE
Поврзани објави
Повеќе

ЕПИ: Расно профилирање на Ромите наспроти економска исклученост на „невидливите“ без документи (EPI: Profilimi racor i romëve krahas përjashtimit ekonomik “të fantazmave” pa dokumenta)

Подигање на свеста за расното профилирање на Ромите и истрага за сите спорни случаи познати во јавноста, но…